Facebook
ДГ "Пролет"
Детска градина в град Койнаре

Заповед извънредна обстановка 19.03.2021г.

ЗАПОВЕД

№ 213/19.03.2021 г. 

На основание чл. 258, ал. 1 и чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) – обн. ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., доп. бр. 42 от 28.05.2019 г., чл. 31, ал. 1, т. 34 от Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти (обн. ДВ, бр. 61 от 02.08.2019 г., в сила от 02.08.2019 г.), във връзка с чл. 63, ал. 1, ал. 4 и ал. 5 от Закона за здравето, раздел I т. 5 и раздел I, т. 1 и раздел II от Заповед № РД-01-173 от 18.03.2021 г.  на министъра на здравеопазването за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България 

І. ОПРЕДЕЛЯМ:

  1. Всички педагогически специалисти да преминат към работа от дома за изпълнение на служебните си задължения за реализация на обучение в електронна среда на децата, на които преподават. За работен ден се счита ден, в който са отработени часовете / 5 астрономически часа/от дневното разписание и времето свързано с подготовка на материали, нужни за обучението, онлайн консултации с родители, индивидуални и/или групови проектни дейности и др. подобни. Обучението в електронна среда да се организира от всички учители –  чрез възможностите на социалните мрежи чрез затворени групи на групите / не повече от 30 мин. на дете в ел. среда/. Всеки учител всеки ден дава насоки , конкретни указания и подкрепа на родителите за темите и задачите по седмично разпределение  , видео за конкретни задачи  и насоки ,и линк към ел. Познавателна книжка 
  1. Непедагогически персонал /помощник-възпитатели, готвач, пом.готвач, детегледач/ да изпълнява служебните си задължения по график определен от директора с намалено работно време, ежедневно да се извършват дезинфекционни дейности, съгласно разписания алгоритъм за дезинфекция от министъра на здравеопазването в условията на извънредно положение.В помощ на учителите за разпространяване на образователни материали на родители които немогат да работят в онлайн среда. Задължително да използва лични предпазни средства ( маски и ръкавици) 
  1. Административният персонал – ЗАС/касиер, главен счетоводител, огняр да изпълняват служебните си задължения в детска градина, при засилен режим на дезинфекция на работните помещения и намалено работно време като се спазва графика определен от директора. Задължително да използват лични предпазни средства. 
  1. Мед.сести яслена група работят по изготвен график, като осъществява засилен пропускателен режим и не допуска външни лица в сградата. Задължително да използват лични предпазни средства. 
  1. Педагогическите специалисти, които изпълняват служебните си задължения от дома, попълват доклад-отчет (по образец ) в края на всеки работен ден – за отчитане на работно време в условията на обучение в електронна среда. 

II. ЗАБРАНЯВАМ:

  1. Достъпа на деца, родители и външни посетители в сградата на детската градина. Препоръчвам комуникацията със и между служителите да се осъществява по телефон и/или e-mail, социални мрежи и др. В случай на неотложна необходимост външни лица ще бъдат допускани до сградата, след като служителят на входа получи потвърждение по телефон от директора на ДГ,,Пролет“.
  2. Допускането на лица в карантинен период или със симптоми на остри заразни и респираторни заболявания в сградата на детската градина. 

Настоящата заповед влиза в сила от 22.03.2021 година и се прилага до 31.03.2021 година. 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на целия персонал на ДГ ,,Пролет“ гр. Койнаре. /чрез соц.мрежи/

Контрол по изпълнението на заповедта ще се осъществя лично от директора. 

Галина Белякова

Директор на ДГ,,Пролет“

гр.Койнаре

ГРАФИК НА НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ ДГ,,ПРОЛЕТ“ ЗА РАБОТА В

ИЗЪНРЕДНА ОБСТАНОВКА от 22.03.2021г. до 31.03.2021г.

 

1

ЗАС

в централна сградагр.Койнаре от 8.00 до 14.00

2

Гл. счетоводител

От 7.00 до 9.00 Основна сграда ДГ,,Зора“гр.Червен бряг

3

Мед. сестрияслена група

от 8 .00 до 14.00 дежурство на входа на централна сграда

4

Готвач

Пом. готвач

Пом. възпитатели

Детегледач

 

От 8.00 до 11.00 дезинфекционни дейности

От 11.00 до 14.00 в помощ на учителите и разпространяване на образователни материали на родителите

 

Централна сграда гр.Койнаре

 

 

5

Пом.възпитанел АПСПО

Пом.възпитател група

От 8.00 до 11.00 дезинфекционни дейности

От 11.00 до 14.00 в помощ на учителите и разпространяване на образователни материали на родителите

 

Филиал с.Глава

 

6

Огняр

в централна сградагр.Койнаре от 8.00 до 14.00

 

Заповед извънредна обстановка 19.03.2021г. - Изображение 1