Facebook
ДГ "Пролет"
Детска градина в град Койнаре

Заповед извънредна обстановка

ДЕТСКА ГРАДИНА „ПРОЛЕТ” ГР.КОЙНАРЕ с филиал с. Глава

Ул. ”Гоце Делчев”№ 3, тел: 0879597566 

ЗАПОВЕД

№ 122/30.11.2020 г. 

На основание чл. 258, ал. 1 и чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) – обн. ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., доп. бр. 42 от 28.05.2019 г., чл. 31, ал. 1, т. 34 от Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти (обн. ДВ, бр. 61 от 02.08.2019 г., в сила от 02.08.2019 г.), във връзка с чл. 63, ал. 1, ал. 4 и ал. 5 от Закона за здравето, раздел I т. 5 и раздел I, т. 1 и раздел II от Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г.  на министъра на здравеопазването за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България и Заповед  № РД09-3464/27.11.2020 г. на МОН 

І. ОПРЕДЕЛЯМ:

  1. Всички педагогически специалисти да преминат към работа от дома за изпълнение на служебните си задължения за реализация на обучение в електронна среда на децата, на които преподават. За работен ден се счита ден, в който са отработени часовете / 5 астрономически часа/от дневното разписание и времето свързано с подготовка на материали, нужни за обучението, онлайн консултации с родители, индивидуални и/или групови проектни дейности и др. подобни. Обучението в електронна среда да се организира от всички учители –  чрез възможностите на социалните мрежи чрез затворени групи на групите / не повече от 30 мин. на дете в ел. среда/. Всеки учител всеки ден дава насоки , конкретни указания и подкрепа на родителите за темите и задачите по седмично разпределение  , видео за конкретни задачи  и насоки ,и линк към ел. Познавателна книжка 
  1. Непедагогически персонал /помощник-възпитатели, готвач, пом.готвач, детегледач/ да изпълнява служебните си задължения по график определен от директора с намалено работно време, ежедневно да се извършват дезинфекционни дейности, съгласно разписания алгоритъм за дезинфекция от министъра на здравеопазването в условията на извънредно положение.В помощ на учителите за разпространяване на образователни материали на родители които немогат да работят в онлайн среда. Задължително да използва лични предпазни средства ( маски и ръкавици) 
  1. Административният персонал – ЗАС/касиер, главен счетоводител, огняр да изпълняват служебните си задължения в детска градина, при засилен режим на дезинфекция на работните помещения и намалено работно време като се спазва графика определен от директора. Задължително да използват лични предпазни средства. 
  1. Мед.сести яслена група работят по изготвен график, като осъществява засилен пропускателен режим и не допуска външни лица в сградата. Задължително да използват лични предпазни средства. 
  1. Педагогическите специалисти, които изпълняват служебните си задължения от дома, попълват доклад-отчет (по образец ) в края на всеки работен ден – за отчитане на работно време в условията на обучение в електронна среда. 
  1. ЗАБРАНЯВАМ:
  2. Достъпа на деца, родители и външни посетители в сградата на детската градина. Препоръчвам комуникацията със и между служителите да се осъществява по телефон и/или e-mail, социални мрежи и др. В случай на неотложна необходимост външни лица ще бъдат допускани до сградата, след като служителят на входа получи потвърждение по телефон от директора на ДГ,,Пролет“.
  3. Допускането на лица в карантинен период или със симптоми на остри заразни и респираторни заболявания в сградата на детската градина. 

Настоящата заповед влиза в сила от 30.11.2020 година и се прилага до 18.12.2020 година. 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на целия персонал на ДГ ,,Пролет“ гр. Койнаре. /чрез соц.мрежи/

Контрол по изпълнението на заповедта ще се осъществя лично от директора. 

 

Галина Белякова

Директор на ДГ,,Пролет“

гр.Койнаре