Facebook
ДГ "Пролет"
Детска градина в град Койнаре

НП "Заедно за всяко дете"

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ ЗАЕДНО ЗА ВСЯКО ДЕТЕ” – 2021 ГОДИНА

МОДУЛ 2 „ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛИТЕ НА ИНСТИТУЦИИТЕ ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И  УЧИЛИЩНОТО ВЪЗПИТАНИЕ”

Проведени Дейности по НП с помощта на обучители от Сдружение ,,Знание“ гр.Плевен:

Дейност 1. На 27.09.2021г се проведе  еднодневно интерактивно обучение в град Троян от обучители на Сдружение ,,Знание“ гр.Плевен,  включващо две теми:

А/  „Отговорен родител”  с модули:

 • Родителски стилове  на възпитание. Как по- добре да разберем и подкрепим детето си.
 • Формиране на умения за самоконтрол и самореакция на поведението на децата;
 • Емоционален диалог с децата и развиване на емпатия. Мотивация за приобщаване в детското заведение.

Б/ „Общуването в семейството като възпитателен феномен.  Взаимодействие семейство – детска градина” с модули:

 • Умения за общуване. Как да общуваме с детето си и с учителите.
 • Грешки, които допускат родителите при общуването с децата си;
 • Партньорството родители – учители – гаранция за качествена предучилищна подготовка и социализация на децата.
 • Правила на поведение на деца и възрастни за предпазване от Covid – 19 и други вирусни заболявания при обявени противоепидемиологични  мерки;

участници: 2 групи по 15 души, от  общия брой 20 са родители на деца в риск. Групите работиха паралелно, като през втората част се разменяха темите и обучителите. Всяка тема е по 4 учебни часа

 Цел: Развиване на умения и придобиване на по-високи социални компетенции от родителите  за управление на детското поведение, подобряване на общуването с децата, повишаване на мотивацията и разширяване на взаимоотнощенията с учителите, за приобщаването им към живота в детската градина

 резултати:

 • Родителите усвоиха знания и умения как по - добре да разбират и подкрепят детето си в процеса на социализация и приобщаване към живота в детската градина
 • Родителите са подобрили общуването с децата си
 • Повишена мотивацията на родителите за партньорство с учителите при подготовката и реализирането на съвместни инициативи за разнообразяване живота в детската градина
 • Разработен план за съвместна работа родители – учители за учебната 2021/2022 г

 

 

Дейност .2.  На 4.10.2021г. в базатана ДГ,,Пролет“ гр.Койнаре и на 06.10.2021г. във филиала й в с.Глава  г- жа Борислава Коджабашева проведе групов интерактивен тренинг на тема: „Рисково поведение. Превенция на насилието сред децата” с модули:

 • Характеристика на рисковото поведение на децата;
 • Що е насилие;
 • Форми на превенция на насилието сред децата

Продължителност: по 3 часа на група.

 участници: 2 групи по 15 души,

 Цел: Усвояване на умения за разпознаване на рисковото поведение на децата и на форми на превенция да прилагат

 резултати

 • Родителите се научиха  как да разпознават проявите на насилие сред децата;
 • Родителите усвоиха методи за противодействие при прояви на насилие и тормоз в детската градина.

Дейност .3. На 08.10.2021г.в базатана ДГ,,Пролет“ гр.Койнаре и на 11.10.2021г. във филиала й в с.Глава  г- жа Юлия  Йорданова - обучител проведе групов интерактивен тренинг на тема: „Превенция и предотвратяване на негативни прояви при децата”

Цел:

Повишаване информираността на родителите, усвояване на знания и придобиване на умения за превенция и  предотвратяване на негативните прояви от децата.

 резултати: родителите усвоиха знания и умения за превенция и предотвратяване на негативните прояви при децата, за подпомагане на учителите за поддържане на благоприятна образователната мултикултурна среда. 

Дейност 4. Представяне на добри практики чрез организиране на Кръгла маса в онлайн среда чрез платформа ЗООМ на тема „Мотивиране на родителите за активно участие  в живота на детската градина”

Дата на провеждане: 30.11.2021 г.

 участници:  родители; учители; директори и членове на институции и обществени органи; членове на Сдружение „Знание”; 1 журналист 

Цел: Запознаване с добри практики за работа с родителите за повишаване на мотивацията им и активизиране участието им в живота на учебните заведения, за  насърчаване децата им да продължават образованието си.

 резултати:

над 30 души са запознати с добър опит  от работа на НПО с родители