Facebook
ДГ "Пролет"
Детска градина в град Койнаре

ПРОЕКТ BG05M2ОP001-3.005-0004 „АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ” 2014-2020 г.

ПРОЕКТ BG05M2ОP001-3.005-0004 „АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“

ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА

ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ” 2014-2020 г.