Facebook
ДГ "Пролет"
Детска градина в град Койнаре

Проект: "Успешни деца" и ЦОИДУЕМ - Договор № БС 33.20-1-003/22.10.2021 г.

Проект: „Успешни деца”

Договор БС 33.20-1-003/22.10.2021 г. 

Бенефициент: Детска градина „Пролет” град Койнаре 

Срок на изпълнение: от 22.10.2021 г. до 21.07.2022 г. 

Размер на безвъзмездната финансова подкрепа: 9 992.84 лв. 

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства по Конкурсна процедура 33.20-2021,  Приоритет 1 „Реализиране на форми за взаимодействие между децата и учениците от различен етнически произход за утвърждаването на междукултурни ценности и многообразието в образователната среда за изграждане и възпитаване у подрастващите на социокултурен модел на поведение, основан на поведенчески модели за взаимен хуманизъм и толерантност”. 

Основна цел на проекта:

Насърчаване участието на децата от етническите малцинства в разнообразни образователно-възпитателни дейности за утвърждаване на междукултурните ценности и изграждане и възпитание у тях на социокултурен модел на поведение и толерантни взаимоотношения. 

Целева група:

28 деца на възраст от 4 до 7 години от Детска градина „Пролет” град Койнаре и филиал в село Глава. 

Дейности:

 1. Организация и управление;
 2. Информиране и публичност;
 3. Създаване и занимания на група за интеркултурно образование „Знания, умения, отношения”;
 4. Създаване и занимания на група „Моето „Аз” и другите”;
 5. Лятото – време за творчество, игри, емоции и преживявания”. 

Очаквани  резултати:

 • Изградена позитивна и подкрепяща среда, стимулираща детското развитие и общуване;
 • Подобрени комуникативните умения на децата и междуличностните отношения в детския колектив;
 • Формирано позитивно отношение към празниците и зачитане културната идентичност;
 • Подготвени деца за плавен преход от детската градина в първи клас;
 • Реализирана иновативна практика за осмисляне свободното време на децата през летните месеци чрез работа по интереси и посещение на природни забележителности. 

Контакти:Детска градина „Пролет” град Койнаре

Директор: тел. …………., GSM ………….;  e-mail: cdg_koinare@abv.bg 

Настоящият  документ е изготвен с финансовата помощ на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства /ЦОИДУЕМ/ и Детска градина „Пролет” град Койнаре носи цялата отговорност за съдържанието  на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Министерството на образованието и науката  и ЦОИДУЕМ.

 

Дейност 5 към проекта

От 22.10.2021 г. до 21.07.2022 г.                Детска градина „Пролет” град Койнаре изпълни

Проект: „Успешни деца”  г., които  се реализира

с финансовата подкрепа на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства по Конкурсна процедура 33.20-2021,  Приоритет 1 „Реализиране на форми за взаимодействие между децата и учениците от различен етнически произход за утвърждаването на междукултурни ценности и многообразието в образователната среда за изграждане и възпитаване у подрастващите на социокултурен модел на поведение, основан на поведенчески модели за взаимен хуманизъм и толерантност”.

Размер на безвъзмездната финансова подкрепа: 9 992.84 лв

Основна цел на проекта:

Насърчаване участието на децата от етническите малцинства в разнообразни образователно-възпитателни дейности за утвърждаване на междукултурните ценности и изграждане и възпитание у тях на социокултурен модел на поведение и толерантни взаимоотношения.

Целева група:

28 деца на възраст от 4 до 7 години от Детска градина „Пролет” град Койнаре и филиал в село Глава.

Дейности:

№1.       Организация и управление;

№2.       Информиране и публичност;

№3.       Занимания на 2 групи за интеркултурно образование „Знания, умения, отношения” ;С ръководители –г-жа Людмила Николова , г-жа Стела Георгиева;

Разработена и реализирана програма с модули:

 „Моето семейство”;

 „Култури на народите”;

 „Моят свят”;

 „Надежда за утрешния ден”;

„Европа - нашият общ дом”;

„Различни, но обединени”;

Организирани изложби и състезания за Великден, 8 март под надслов „С мама готвя и творя” с доброволчеството на родителите. и 1 юни -Спортен празник -всички деца участници в празника получиха книжки с приказки и лакомства за своето участие.

№4.       Създаване и занимания на  2 групи „Моето „Аз” и другите”; С ръководители Евелина Иванова в гр. Койнаре и Иглика Иванова в филиал с. Глава

 Реализирана модулна програма:

1.Междуличностни отношения: взаимовръзка, права и отговорности на членовете на семейството; как да се разбирам с децата от ДГ; как да изразявам чувствата си;

2.Социална среда: национални празници, символика и ритуалност; културни традиции и обичаи;

3.Права на човека: как да не бъдем агресивни; търпимост, толерантност и уважение –как ги разбирам и прилагам;

4.Готовност за 1 клас–как да общувам в училище; как да преодолявам конфликти и да разрешавам проблеми по неагресивен начин.

 

№5.Лятото – време за творчество, игри, емоции и преживявания”. Месец юни с ръководители: г-жа Людмила Николова ,г-жа Стела Георгиева в гр. Койнаре и г-жа Иглика Иванова във филиал с. Глава

За децата от целева група бе организира еднодневна екскурзия до Парк „Персина” град Белене, където те се запознаха с историята на парка,  разгледаха музейната експозиция, наблюдаваха с бинокъл прелетни птици,  разходиха се сред богата растителност.

Проектът  приключи със Представителна изява със пред родителите:

Разучено едно народно хоро и един ромски танц ,Подготвена и представена драматизация на приказката "Дядо вади ряпа"

 резултати:

 • Изградена позитивна и подкрепяща среда, стимулираща детското развитие и общуване;
 • Подобрени комуникативните умения на децата и междуличностните отношения в детския колектив;
 • Формирано позитивно отношение към празниците и зачитане културната идентичност;
 • Подготвени деца за плавен преход от детската градина в първи клас;
 • Реализирана ИНОВАТИВНА ПРАКТИКА ЗА ОСМИСЛЯНЕ СВОБОДНОТО ВРЕМЕ НА ДЕЦАТА ПРЕЗ ЛЕТНИТЕ МЕСЕЦИ ЧРЕЗ РАБОТА ПО ИНТЕРЕСИ И ПОСЕЩЕНИЕ НА ПРИРОДНИ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ. 

Още снимки по проекта и Екскурзия до Парк ,,Прерсина", може да видите ---> ТУК