Facebook
ДГ "Пролет"
Детска градина в град Койнаре

Проект: "Успешни деца" - Договор № БС 33.20-1-003/22.10.2021 г.

Проект: „Успешни деца”

Договор БС 33.20-1-003/22.10.2021 г. 

Бенефициент: Детска градина „Пролет” град Койнаре 

Срок на изпълнение: от 22.10.2021 г. до 21.07.2022 г. 

Размер на безвъзмездната финансова подкрепа: 9 992.84 лв. 

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства по Конкурсна процедура 33.20-2021,  Приоритет 1 „Реализиране на форми за взаимодействие между децата и учениците от различен етнически произход за утвърждаването на междукултурни ценности и многообразието в образователната среда за изграждане и възпитаване у подрастващите на социокултурен модел на поведение, основан на поведенчески модели за взаимен хуманизъм и толерантност”. 

Основна цел на проекта:

Насърчаване участието на децата от етническите малцинства в разнообразни образователно-възпитателни дейности за утвърждаване на междукултурните ценности и изграждане и възпитание у тях на социокултурен модел на поведение и толерантни взаимоотношения. 

Целева група:

28 деца на възраст от 4 до 7 години от Детска градина „Пролет” град Койнаре и филиал в село Глава. 

Дейности:

  1. Организация и управление;
  2. Информиране и публичност;
  3. Създаване и занимания на група за интеркултурно образование „Знания, умения, отношения”;
  4. Създаване и занимания на група „Моето „Аз” и другите”;
  5. Лятото – време за творчество, игри, емоции и преживявания”. 

Очаквани  резултати:

  • Изградена позитивна и подкрепяща среда, стимулираща детското развитие и общуване;
  • Подобрени комуникативните умения на децата и междуличностните отношения в детския колектив;
  • Формирано позитивно отношение към празниците и зачитане културната идентичност;
  • Подготвени деца за плавен преход от детската градина в първи клас;
  • Реализирана иновативна практика за осмисляне свободното време на децата през летните месеци чрез работа по интереси и посещение на природни забележителности. 

Контакти:Детска градина „Пролет” град Койнаре

Директор: тел. …………., GSM ………….;  e-mail: cdg_koinare@abv.bg 

Настоящият  документ е изготвен с финансовата помощ на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства /ЦОИДУЕМ/ и Детска градина „Пролет” град Койнаре носи цялата отговорност за съдържанието  на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Министерството на образованието и науката  и ЦОИДУЕМ.