Facebook
ДГ "Пролет"
Детска градина в град Койнаре

Документи - архив

Прикачени документи

Правила за осъществяване на подбор при назначаване на песонал в детската градина "Пролет" за сключване и прекратяване на договори
План за действие и финансиране по стратегията
Стратегия за развитие на ДГ
Програма ранно напускане на образователната система 2021-2022г.
Програма за предуставяне равни възможности на деца от уязвими групи 2021-2022г.
Мерки за повишаване качеството на образование 2021-2022г.
Етичен кодекс 2021-2022г.
Годишен план 2021-2022г.
Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Червен бряг
Решение №361 - Задължително предучилищно образование 4 годишните деца
Заповед РД-09-352 - Задължително предучилищно образование 4 годишните деца
Програмна система 2021-2022г.
Правилник за дейността на детската градина 2021-2022г.
Правилник за вътрешния трудов ред 2021-2022г.
План за родители 2021-2022г.
План за квалификационната дейност 2021-2022г.
Модел за работа със семействата и децата в периода на адаптация от семейната среда към детската градина 2021-2022г.
Анекс към ПДДГ
Механизъм партньори
Адаптация
Модел за работа с родителите
Анекс към правилника за дейността на ДГ "Пролет"
Правилник за дейността на детската градина да
Програмна система 2020-2021г.
Годишен план 2020-2021г.
Стратегия за развитие 2020-2021г
Стратегия за развитие 2019г.-2024г.
Седично разписание по образователни направления
Програмна система 2019г.-2020г.
Програмна система детска градина ''Пролет'' град Койнаре
Правилник за дейността на детска градина ''Пролет'' град Койнаре
План за работа с родителите на децата за учебната 2018/2019 в ДГ ''Пролет'' град Койнаре
План за превенция и закрила на деца, жертва на насилие или в риск от насилие за учебната 2018 - 2019г.
План за действие и финансиране за учебната 2018/2019г.
График за провеждане и консултации на деца от ДГ Пролет гр. Койнаре
Годишен план за дейностите в ДГ Пролет за учебната 2018-2019г.
Визия на ДГ Пролет гр. Койнаре за създаване и поддържане на детско портфолио
План за дийностите по БДП при ДГ "Пролет" град Койнаре
Стратегия за развитие на детска градина ''пролет" за периода 2016/2019 година и Правилник за дейността за учебната 2017/2018 година
Годишен комплексен план за дейностите и работата на педагогическия съвет в ДГ ''Пролет" за учебната 2016/2017 приет на 15.09.2016г.
Годишен комплексен план за дейностите в ОДЗ "Пролет" 2015г.-2016г. Част 2
Годишен комплексен план за дейностите в ОДЗ "Пролет" 2015г.-2016г. Част 1
Годишен план за учебната 2012г.-2013г.