Facebook
ДГ "Пролет"
Детска градина в град Койнаре

Прием

В Детска Градина "Пролет" гр. Койнаре се приемат деца целогодишно, при спазване на следните задължителни изисквания:

  • Заявление за постъпване от родителите , придружено с копие от акт за раждане;
    Медицински документи, издадени от съответния териториален здравен орган;
    Протокол на МОМН за отлагане на деца от училище.

Документите на децата - кандидати за детското заведение се приемат само от Директора или ЗАС, а медицинските документи се приемат от медицинската сестра/при отсъствие от директора/.Приемът се извършва от Директор и/или медицинска сестра.