Facebook
ДГ "Пролет"
Детска градина в град Койнаре

За нас

СТРАТЕГИИ В ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ 

  • акцентиране върху индивидуалната и групова форма на работа за създаване на подходяща атмосфера за провеждане на възпитателно-образователна работа и включване на децата в активен творчески процес;
  • разнообразяване на творческата дейност на учители и деца чрез прилагане на допълнителни форми и методи на обучение;
  • създаване на предпоставки за успешна социализация на децата от етническите малцинства.

Работейки с чувство на отговорност пред родителите и подрастващото поколение, ние водим децата по пътя на радостта и познанието, за да може всяко дете да каже:

"В детска градина любима безгрижно и волно растем!
Най - нежното име то има, ний "Пролет" с любов я зовем."