Facebook
ДГ "Пролет"
Детска градина в град Койнаре

Мисия, визия и цели

Цялостната ни работа с децата е насочена към осъществяване на: МИСИЯТА на Детска Градина "ПРОЛЕТ": "Възпитание и обучение, насочено към развитие на ценностната система на всяко дете".

ВИЗИЯТА НА Детска Градина "Пролет": Утвърждаване на детското заведение като среда за развитие и творчество, за възпитателно и образователно взаимодействие, гарантиращо сътрудничество и само изява.
Чрез показаното през годините и успешната 31 годишна работа на колектива на Детска Градина"Пролет" се постигат набелязаните ЦЕЛИ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА.

  • съдържателна и високо качествена подготовка за училище;
  • създаване на богата и стимулираща среда , отговаряща на интересите на децата;
  • квалификационно развитие и усъвършенстване на педагогическия екип;
  • разширяване параметрите на взаимодействие с родителите с цел превръщането им в гарант и опора на благополучието в детската градина.