Facebook
ДГ "Пролет"
Детска градина в град Койнаре

История

 

Детска Градина "Пролет" гр.Койнаре е открито на 25.03.1981г. с четири градински и две яслени групи - общо 140 деца и 30 души персонал с директор Богдана Даковска.

От 1987г. детската градина е школа по математика за утвърждаване на добрия педагогически опит в практиката.

Поради демографския срив и намаляване броя на децата през 1997г.се закрива детската ясла и ОДЗ се трансформира в ЦДГ с четири групи, в които живеят и растат прекрасни деца.

От 1998г. след проведен конкурс директор на ЦДГ"Пролет" е Митка Кръстева.

След 14 години на 01.12.2011г. отново се откри една яслена група с 24 деца и ЦДГ"Пролет" се преобразува в ОДЗ.

На 01.02.2012г. ОДЗ"Пролет" се увеличи с една група чрез вливане на ЦДГ"Калина Малина" с.Глава като филиал.

За децата в детското заведение се грижи висококвалифициран, амбициозен и отговорен персонал, съчетаващ опита на по - възрастните с ентусиазма на младите учители, медицински сестри и помощник - възпитатели. Пет учителки са "магистри" с I, II, III, IV,V ПКС; четири са "професионални бакалаври" с IV и V ПКС.

Педагогическият персонал поддържа своята квалификация чрез участие в курсове, организирани от ДИУУ , на регионално и национално ниво.

Помощник - възпитателите в детското заведение завършиха квалификационен курс по специалността през 2009г. и са първи помощници на учителите в ежедневната работа с децата.

През целия период на съществуване Детска Градина "Пролет" отстоява идеята за повече радост, детски смях, отглеждане на здрави, знаещи и можещи деца, качествен учебно-възпитателен процес, съчетаващ традиция и новаторство, социална, познавателна и специална подготовка на децата за училище. Колективът се стреми да създава и поддържа атмосфера на равнопоставеност на всички , разбиране и уважение личността на детето, приобщаване на децата към традициите и фолклорното богатство на родния край.

През 2008г. детската градина бе включена и работи по спечелен от Община Червен бряг Проект за интеграция на учениците и децата от етническите малцинства "Да се научим да живеем заедно" финансиран от ЦОИДУЕМ и съфинансиран от Община Червен бряг. Със средства по проекта бе оборудвана и открита "Позитивна класна стая" за провеждане на творчески дейности с децата в три направления: традиции и обичаи, музика, изобразително изкуство.Проведените обучения с родителите на децата спомогнаха за редовното посещение на децата и за намаляване броя на отпадналите от детска градина - най- вече на децата от подготвителна за I клас група.

През 2009г. спечелихме и работихме по проект по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" - "Без звънец" на МОМН във връзка с допълнителната работа с децата, не посещавали детска градина и изоставащи в учебния материал.

През 2010г. бе извършен цялостен ремонт - външно саниране, смяна на вътрешна и външна дограма, хидроизолация на покрива, смяна на парен котел и цялата парна инсталация, вътрешен ремонт на детското заведение по спечелен от Община Червен бряг проект по Оперативна програма "Регионално развитие" на Европейските структурни фондове.

Нашето детско заведение стана едно прекрасно, модерно и желано място за възпитание и обучение на децата от гр.Койнаре.

От учебната 2010/2011г. нашите деца получават два пъти седмично безплатен плод по Схема "Училищен плод " на Държавен фонд "Земеделие".

Вярвайки в добротата и чистотата на детската душа, целият ни колектив работи с любов и грижа, идеи и опитност за емоционалната удовлетвореност, психическото и физическо здраве на децата.

Ръководството и колективът на Детска Градина "Пролет" се стреми всекидневно да подобрява работата с децата, да развива техния потенциал и творчески заложби.

Всяка година работим по проект за развитие на физическата култура и спорта на децата.

Тази учебна година 2012/2013г. работим по Национална програма "С грижа за всеки ученик", Модул "Осигуряване на допълнително обучение на деца от подготвителните групи", финансиран от МОМН.

Получените средства по спечелените проекти се използват за подобряване на средата и материално - техническата база на детското заведение.
Допълнителните творческите дейности провеждани в трите направления - музика, традиции и обичаи и изкуство създават условия да не се забравя никога традицията създадена от народа ни. Възстановяването и пресъздаването на обичаи като "Ден на християнското семейство"," Димитровден", "Бъдни вечер", "Коледа" "Лазар", "Великден" е интересен не само за децата, но и за родителите, които дейно се включват при пресъздаването им и винаги научават нещо ново.

Наши деца взеха участие в Старопланинския фестивал"Балкан фолк" през 2010г., където бяха удостоени с почетна грамота и плакет за успешно участие, а Виолета Цветанова с грамота и плакет "Откритие на фестивала" и най-малък участник.

Малките коледари от детското заведение участват в Националния фестивал - Телиш 2011/12 "Да пребъде Коледа", коледуват по домовете в града ни - благославяйки за здраве и берекет, а малките лазарки всяка пролет тръгват по домовете и наричат "Колко шума по гората , толкоз здраве в тази къща!
Колко пясък у морето, толкоз деца в тази къща!".

През 2011г. две деца участваха в Националния конкурс за детска рисунка "Рецептите на баба", едно в конкурса за създаване на гатанка "Знам и мога"
2012г. три деца участваха в конкурс за детска рисунка "Как Европа ще промени моя град" организиран от РИЦ гр. Плевен и са удостоени с грамоти за участие.

За 31 години през детското заведение са преминали поколения деца от гр.Койнаре. Децата на първите вече са наши възпитаници.